Privacyverklaring

Meijers Project Engineering, gevestigd aan Stationsstraat 126 6181AL Elsloo, is verantwoordelijk voor de verwerking van

persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.meijersprojectengineering.nl Stationsstraat 126 6181AL Elsloo +31464360207

Mart Meijers is de Functionaris Gegevensbescherming van Meijers Project Engineering Hij/zij is te bereiken via [email protected]

Persoonsgegevens die wij verwerken

Meijers Project Engineering verwerkt geen persoonsgegevens omdat op onze site geen persoonsgegevens achter gelaten kunnen worden. Ook gebruiken we

geen social media plugins.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van

ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten

van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij

zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [email protected],

dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Meijers Project Engineering verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw betaling

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- Meijers Project Engineering verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze

belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Meijers Project Engineering neemt [wel / niet] op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor

personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker

van Meijers Project Engineering) tussen zit. Meijers Project Engineering gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: [aanvullen met naam van het

systeem, waarom het gebruikt wordt, onderliggende logica, belang en verwachte gevolgen voor betrokkene]

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Meijers Project Engineering bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorie■■n) van persoonsgegevens: (Categorie) persoonsgegevens > Bewaartermijn > Reden

Personalia > Bewaartermijn > Reden Adres > Bewaartermijn > Reden Enzovoort > Bewaartermijn > Reden

Delen van persoonsgegevens met derden

Meijers Project Engineering verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een

wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Meijers Project Engineering gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account.

Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw

persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de

persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Wilt u gebruik maken van uw

recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd

verzoek naar [email protected] Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw

identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort),

paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Meijers Project Engineering zal zo snel mogelijk, maar in ieder

geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Meijers Project Engineering wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij

de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Meijers Project Engineering neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang,

ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van

misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via [email protected]

 


Meijers Project Engineering � 2016